.

'

20.8.11

Λs vεzεs coпstгuímσs soпhσs εm cımα dε grαпdεs pεssσαs .. O tεmpo pαssα .. Є dεscobгımσs quε grαпdεs mεsmo εrαm σs sσпhσs ε αs pεssoαs pεquεпαs dεmαıs pαгα tσrпá-ſos гεαıs

Nenhum comentário: